Phone : +982144819827   |   فا


Multi-lateral Drilling

این روش بیشتر در چاه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که برروی دریا قرار دارند(offshore)یا همان سکوهای نفتی و گازی دریایی. به این ترتیب که از یک سکو در جهت‌های مختلف حفاری انجام می‌شود هم زمان می‌توان چندین نقطه در یک مخزن یا مخازن مختلف را حفاری کرد.

[ssba]
Related Post...